Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
IV 2 view
2018 4 view
2017 16 view
2016 19 view
2015 9 view
- 14 10 view
Year 2017
Name CGPA Rank photo
Avinash S
111713114036
9.64 1
Nigylesh Lakshman Ram R
111713114154
9.27 5
Karthikeyan G
111713114111
9.14 12
Akhashavannan M
111713114014
9.02 19
Ravi Kumar G
111713114180
8.97 22
Mani Raj V
111713114129
8.97 22
Winston Moses J
111713114237
8.95 24
Elangovan A
111713114071
8.85 34
Diwakar H
111713114068
8.79 40
Hariharasudhan M P
111713114090
8.78 41
Deepak Kumar R
111713114060
8.72 42
Muralidharan R
111713114143
8.76 43
Prashanth P
111713114165
8.74 45
Rahul R
111713114170
8.73 46
Damodharan J
111713114052
8.71 48
Ramsingh G
111713114177
8.70 49