Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
2020 5 view
2019 10 view
2018 15 view
2017 16 view
2016 11 view
2015 7 view
2014 7 view
Year 2017
Name CGPA Rank photo
RAYAVARAPU BHAVYA SRI
111713107079
8.82 18
PRIYADHARSHINI M
111713107074
8.76 23
PRIYANKA I
111713107075
8.73 25
KALAIVANI K
111713107037
8.72 26
DEEPIKA S
111713107020
8.71 27
SUPRIYA U
111713107098
8.66 32
MEENA S
111713107052
8.62 35
AISHWARYA V
111713107003
8.60 36
YOGALAKSHMI K
111713107112
8.55 41
DIVYA BHARATHI V
111713107026
8.54 42
AKSHAYA M NATH
111713107008
8.53 43
SAKALA VISHALI SAKUNTHALA
111713107082
8.52 44
SUBRATHA S
111713107097
8.51 45
MONISHA G
111713107057
8.48 48
BHAVANI M
111713107017
8.47 49
DINESH KUMAR D
111713107024
8.47 49