Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
2019 3 view
2018 10 view
2017 17 view
2016 19 view
2015 22 view
2014 12 view
Year 2018
Name CGPA Rank photo
LAVANYA V (ME-PED)
111716415002
9.09 2
HINDU M (ME-PED)
111716105001
8.94 7
VISHALI S
111714105114
8.76 31
SHYAM SHANKARAN R
111714105098
8.79 32
GAYATHRI M
111714105038
8.79 32
HARIHARAN P P
111714105046
8.78 33
SHRAVAN H
111714105096
8.77 34
JAYA LEKSHIMI M
111714105049
8.67 44
SIRISHA M V K
111714105099
8.63 48
ABDUL RASHEED S
111714105003
8.62 49