RMK ENGINEERING COLLEGE nail mail mail
Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
2018 4 view
2017 11 view
2016 20 view
2015 4 view
2014 1 view
2013 18 view
Year 2016
Name CGPA Rank photo
LOGANAYAKI T
111712103047
9.30 GoldMedal 1
NIRRUPAMA K I
111712103062
9.10 4
JANANI D
111712103032
9.08 6
GARAPATI SUBHANJALI
111712103020
8.98 11
PRIYESH P K
111712103072
8.93 13
YAMINI V
111712103117
8.91 15
SHANMUGA PRIYA M
111712103092
8.87 19
HARINE R
111712103026
8.87 19
MANIKANDAN R
111712103055
8.85 20
MEENA M
111712103056
8.80 25
SHYLAJA M
111712103095
8.79 26
JANANI A
111712103031
8.79 26
AISHWARYA SRIKUMAR
111712103002
8.78 27
SOMANATH S
111712103098
8.73 32
RAGAVI R
111712103311
8.72 33
AASHIK MOHAMMED J
111712103001
8.63 41
AISHWARYA VIJAYKANTH R
111712103003
8.62 42
RAGHUL R R
111712103073
8.60 45
MOHAMED BARVEEN M
111712103058
8.59 46
THIAGARAJAN T
111712103106
8.56 49